Katalog działań inwestycyjnych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Katalog działań inwestycyjnych

1. Zakup i instalacja osłon stałych i ruchomych niebezpiecznych stref maszyn i innych urządzeń technicznych np.: nastawnych, blokujących, blokujących z ryglowaniem, sterujących.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu Wniosku:

 • koncepcja instalacji osłon wraz z wizualizacją ich umiejscowienia po instalacji
  (np. z wykorzystaniem dokumentacji fotograficznej, techniki komputerowej),
 • projekt instalacji zawierający: dane techniczne osłon (np.: wymiary, materiał),
 • deklaracje zgodności WE producenta osłon, wykaz istotnych elementów (np. urządzeń
  blokujących, urządzeń ryglujących),
 • schemat podłączenia do układu sterowania maszyn lub innych urządzeń technicznych (jeśli jest to przewidziane),
 • dokumentacja z walidacji systemu sterowania zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-2 (jeżeli dotyczy).

2. Zakup i instalacja urządzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi: blokujących, zezwalających, sterujących podtrzymywanych, oburęcznego sterowania, czułych np.: na nacisk (np.: maty, listwy, krawędzie oraz pręty i linki do wyłączania), aktywnych optoelektronicznych (np.: kurtyny i promienie świetlne, skanery laserowe), sterujących krokowych, ograniczających.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu Wniosku:

 • dokumentacja fotograficzna przed instalacją, ze wskazaniem stref niebezpiecznych
  przewidzianych do zabezpieczenia,
 • koncepcja instalacji urządzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi wraz
  z wizualizacją ich umiejscowienia, przedstawiającą stan po instalacji,
 • projekt instalacji z danymi technicznymi urządzeń oraz wykazem istotnych elementów
  składowych, a także schematem podłączenia do układu sterowania maszyn lub innych
  urządzeń technicznych,
 • deklaracje zgodności WE producenta urządzeń ochronnych,
 • dokumentacja z walidacji systemu sterowania zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-2
  (jeżeli dotyczy).

3. Zakup i instalacja do maszyn uzupełniających środków ochronnych (czyli realizujących funkcję
zatrzymania awaryjnego) do odłączania i rozpraszania energii (np.: izolacyjnych odłączników całej
maszyny lub jej określonych części od wszystkich źródeł zasilania z możliwością ich zamykania
na klucz lub w inny sposób w położeniu odłączenia).

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu Wniosku:

 • projekt instalacji z danymi technicznymi urządzeń oraz wykazem istotnych elementów
  składowych, a także schematem podłączenia do układu sterowania maszyn lub innych
  urządzeń technicznych,
 • deklaracje zgodności WE producenta uzupełniającego środka ochronnego (jeśli dotyczy),
 • dokumentacja z walidacji systemu sterowania zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-2
  (jeżeli dotyczy).

4. Zakup i instalacja elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa.
Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu Wniosku:

 • projekt instalacji z danymi technicznymi urządzeń oraz wykazem istotnych elementów
  składowych, a także schematem podłączenia do układu sterowania maszyn lub innych
  urządzeń technicznych,
 • deklaracje zgodności WE producenta elementów systemów sterowania,
  Katalog działań inwestycyjnych i doradczych Strona 3 z 11
 • dokumentacja z walidacji systemu sterowania zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-2
  (jeżeli dotyczy).

5. Zakup i instalacja urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach, np.: belki świetlne, sygnalizatory świetlne, akustyczno-optycznych sygnalizatorów stref występowania zagrożenia, takich jak: strefy ruchu maszyn, miejsca awarii, wykopy, drogi wewnętrzne, zbiorniki. W przypadku sygnalizacji drogowej dopuszcza się wyłącznie zakup urządzeń ostrzegawczych przeznaczonych do stosowania na wewnątrzzakładowych drogach niepublicznych.
Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu Wniosku:

 • projekt instalacji z danymi technicznymi urządzeń oraz wykazem istotnych elementów
  składowych,
 • schemat podłączenia do układu sterowania maszyn lub innych urządzeń technicznych
  (jeżeli dotyczy),
 • dokumentacja fotograficzna ze wskazaniem stref niebezpiecznych przewidzianych
  do zabezpieczenia.

6. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem i polami elektromagnetycznymi.
Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu Wniosku:

 • wyniki analiz i rozpoznania wskazujące na potrzebę zastosowania środków ochronnych w celu
  ograniczenia zagrożeń.

7. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem jonizującym.
Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu Wniosku:

 • wyniki badań wskazujące na potrzebę ograniczenia zagrożenia promieniowaniem
  jonizującym.

8. Zakup i instalacja kabin, obudów, ekranów i osłon dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonnoizolacyjnych.

9. Zakup i instalacja tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych chroniących przed hałasem.

10. Zakup i instalacja wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.).
Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu Wniosku:

 • dokumentacja doboru wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych do obiektu, do którego mają
  być zamontowane,
 • dokumentacja projektowa systemu wibroizolacji zawierająca opis systemu, propozycję
  rozwiązań technicznych oraz obliczenia symulacyjne

11. Zakup i instalacja elektrycznych systemów oświetleniowych w celu zapewnienia zgodnych z aktualnymi normatywami parametrów oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy (bez ingerencji w wewnętrzny układ elektryczny opraw). Nie podlegają dofinansowaniu agregaty prądotwórcze oraz zintegrowane z masztem oświetleniowym mobilne agregaty prądotwórcze o mocy maksymalnej powyżej 6 kW.
Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu Wniosku:

 • poprawnie wykonane sprawozdanie z pomiarów parametrów oświetleniowych (E, Uo, Ra)
  z podanymi wymaganymi wartościami normatywnymi oraz powołaniem się na konkretny
  numer referencyjny aktualnej normy oświetleniowej,
 • poprawnie wykonany projekt oświetlenia ogólnego spełniający wymagania normatywne
  dla oświetlanych pomieszczeń i stanowisk pracy oraz zawierający liczbę i typ opraw zgodną
  z ofertą,
 • w przypadku wnioskowania o dofinansowanie oświetlenia awaryjnego należy załączyć projekt
  oświetlenia spełniający wymagania zawarte w odpowiedniej normie oświetleniowej
  oraz zawierający liczbę i typ opraw zgodną z ofertą,
 • w przypadku wnioskowania o dofinansowanie oświetlenia terenów otwartych, dróg, itp.
  należy załączyć projekt oświetlenia spełniający wymagania zawarte w odpowiedniej normie
  oświetleniowej oraz zawierający liczbę i typ opraw zgodną z ofertą,
 • karty katalogowe opraw oświetleniowych (źródeł światła) przewidzianych do zakupu,
  zawierające kompletne dane techniczne.

12. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym.
Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu Wniosku:

 • pomiary parametrów promieniowania optycznego z których jednoznacznie wynika
  przekroczenie wartości MDE (maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji na promieniowanie
  optyczne)

13. Zakup i instalacja środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, z wyłączeniem podstawowych urządzeń i narzędzi stosowanych w energetyce.

14. Zakup i instalacja środków technicznych ochrony antyelektrostatycznej zapobiegającej rażeniom człowieka oraz zapłonowi atmosfer wybuchowych przez wyładowania elektrostatyczne. Nie podlegają dofinansowaniu systemy ochrony elementów i urządzeń elektronicznych przed
elektrycznością statyczną.

15. Zakup i instalacja urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, urządzeń odpylających na sucho i na mokro, cyklonów, elektrofiltrów oraz urządzeń i centrali klimatyzacyjnych pod warunkiem występowania przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników mikroklimatu gorącego/zimnego na stanowiskach pracy spowodowanego emisją ciepła/zimna z maszyn i procesów technologicznych). Nie podlegają dofinansowaniu urządzenia i instalacje ogrzewania, ciepła technologicznego, nawilżania powietrza, suszenia powietrza, przenośne oczyszczacze powietrza, indywidualne urządzenia klimatyzacyjne typu ściennego, przenośnego, split, wentylokonwektory (fan coils), itp. oraz wszystkie urządzenia uzdatniające powietrze na stanowiskach pracy z zakresem mikroklimatu umiarkowanego.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu Wniosku:

 • sprawozdanie z badań wskaźników PMV, PPD, wskaźników mikroklimatu gorącego/zimnego
  na stanowiskach pracy (w przypadku ujęcia we wniosku centrali klimatyzacyjnych),
 • sprawozdanie z pomiarów strumieni objętości powietrza, krotności wymiany powietrza
  w pomieszczeniach, skuteczności wentylacji, wykonane przez laboratorium/osobę
  z uprawnieniami w wymaganym zakresie (opcjonalnie),
 • koncepcja wykonania lub projekt techniczny instalacji (część rysunkowa, opisowa,
  obliczeniowa) sporządzona w oparciu o aktualne przepisy prawa budowlanego i przepisy
  techniczne dotyczące wentylacji pomieszczeń pracy, wykonana przez osobę z uprawnieniami
  w instalacjach sanitarnych i zatwierdzona przez rzeczoznawców ds. bhp, ppoż. i jeśli wymagane
  przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej lub gdy wszystkie
  te wymagania dopełni wykonawca instalacji.

16. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, dygestoria, komory laminarne, komory bezpiecznej pracy BSC, wentylatory, czerpnie, wyrzutnie, klapy zwrotne i pożarowe, przepustnice, przewody i kształtki wentylacyjne, stoły do obróbki skrawaniem i spawania zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji powietrza, ściany i komory lakiernicze zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji powietrza, urządzenia wentylacji indywidualnej, itp.). Nie podlegają dofinansowaniu komory lakiernicze oraz odkurzacze przemysłowe służące do sprzątania i czyszczenia otoczenia stanowisk pracy.
Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu Wniosku:

 • koncepcja wykonania lub projekt techniczny instalacji (część rysunkowa, opisowa,
  obliczeniowa) sporządzona w oparciu o aktualne przepisy prawa budowlanego i przepisy
  techniczne dotyczące wentylacji pomieszczeń pracy, wykonana przez osobę z uprawnieniami
  w instalacjach sanitarnych i zatwierdzona przez rzeczoznawców ds. bhp, ppoż. i jeśli
  wymagane przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej lub gdy wszystkie
  te wymagania dopełni wykonawca instalacji

17. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej. Nie podlegają dofinansowaniu urządzenia i elementy wentylacji w pomieszczeniach biurowych, obsługi klientów i socjalno-bytowych oraz elementy wentylacji naturalnej i grawitacyjnej.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu Wniosku:

 • koncepcja wykonania lub projekt techniczny instalacji (część rysunkowa, opisowa,
  obliczeniowa) sporządzona w oparciu o aktualne przepisy prawa budowlanego i przepisy
  techniczne dotyczące wentylacji pomieszczeń pracy, wykonana przez osobę z uprawnieniami
  w instalacjach sanitarnych i zatwierdzona przez rzeczoznawców ds. bhp, ppoż. i jeśli
  wymagane przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej lub gdy wszystkie
  te wymagania dopełni wykonawca instalacji

18. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np.: siatki ochronne, zabezpieczenia na krawędzi otworów w stropach, podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome –przejezdne (z wyłączeniem innych typów rusztowań). Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w ww. zakresie nie może być większy niż 25.000 zł. Nie podlegają dofinansowaniu drabiny uniwersalne (przegubowe) przystawne i rozstawne, podesty z drabin przegubowych oraz rusztowania fasadowe, modułowe (stałe) i ich elementy składowe, w tym schodnie.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu Wniosku:

 • certyfikat bezpieczeństwa dla rusztowań ruchomych
 • dokładna specyfikacja, opis i wizualizacja rusztowań ruchomych.
  Uwaga: W przypadku dofinansowania zakupu rusztowań ruchomych – przejezdnych
  Wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia w dniu odbioru projektu oświadczenia
  o zatrudnieniu etatowych pracowników, którzy będą mieli odpowiednie kwalifikacje wymagane
  przepisami prawa.

19. Zakup i instalacja maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, przewoźne). Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych nie może być większy niż 30.000 zł.

Uwaga: W przypadku dofinansowania zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych
przejezdnych Wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia w dniu odbioru projektu oświadczenia
o zatrudnieniu etatowych operatorów tych urządzeń, którzy będą mieli odpowiednie kwalifikacje
wymagane przepisami prawa.

20. Zakup środków technicznych do obudowy wykopów ziemnych służących wyłącznie zabezpieczeniu pracowników podczas wykonywania doraźnych prac naprawczych prowadzonych w wykopach o głębokości do 3 m, o dopuszczalnym nacisku gruntu do 25 kN/m2 (szalunki typu boks z uchwytami rozporowymi lub punktowymi, szalunki typu słupowego).

Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w ww. zakresie
nie może być większy niż 30.000 zł.

Nie podlegają dofinansowaniu różnego rodzaju deskowania i szalunki poziome (stropowe) i pionowe
(ścienne) zalewane betonem

21. Zakup środków technicznych do zabezpieczania strefy pracy pracowników (bariery tymczasowe, balustrady, pachołki, itp.) oraz detektory, wiatromierze, itp. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w ww. zakresie nie może być większy niż 20.000 zł.

22. Zakup i instalacja urządzeń służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowoszkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów np. wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, schodołazy oraz urządzenia o udźwigu maksymalnym do 450 kg, np. wciągniki, żurawiki, wciągarki, suwnice, wyciągi towarowe (windy dekarskie), dźwigi towarowe małe (bez prawa wstępu osób do kabiny).

Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie
nie może być większy niż 25.000 zł.

Nie podlegają dofinansowaniu owijarki i inne urządzenia do pakowania, dźwigniki (podnośniki)
samochodowe, przenośniki rolkowe, przenośniki i podnośniki automatyczne, podajniki, urządzenia
dedykowane do jednej maszyny, układnice magazynowe, żurawie przenośne (przeładunkowe).
Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu Wniosku:

 • dokumentacja oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na podstawie
  szczegółowego chronometrażu (minimum 6 pozycji) czynności wykonywanych podczas całej
  zmiany roboczej wraz z dokumentacją zdjęciową każdej z czynności wymienionych
  w chronometrażu i szczegółowym opisem wielkości i masy przenoszonych przedmiotów,
  ładunków lub materiałów oraz prognoza ograniczenia obciążenia układu mięśniowoszkieletowego

23. Zakup wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych, podestowych, z fotelem (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej wysokości unoszenia do 3,5 m), ręcznych wózków paletowych ze wspomaganiem ruszania (o udźwigu do 2 ton), przyczep leśnych, manipulatorów i chwytaków (samojezdnych, prowadzonych i podwieszanych o udźwigu do 450 kg) oraz urządzeń do transportu pionowego osób chorych i niepełnosprawnych w zakresie jednej kondygnacji, np. podnośniki rehabilitacyjne.

Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie
nie może być większy niż 30.000 zł.

Nie podlegają dofinansowaniu kruszarki, rozdrabniacze, ładowarki, koparki, zamiatarki, odśnieżarki,
wiertnice, ciągniki (w tym rolnicze), minikoparki, mini ładowarki i inne urządzenia wielozadaniowe,
urządzenia do transportu materiałów sypkich lub płynnych bez opakowania, urządzenia do transportu
poziomego osób, urządzenia do transportu pionowego osób w zakresie powyżej jednej kondygnacji
oraz pojazdy (osobowe, towarowe, specjalne) niepodlegające dozorowi technicznemu.
Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania, że dokonał uprzednio odpowiedniej analizy
i wyczerpał możliwości zastosowania innych środków technicznych i organizacyjnych w celu
ograniczenia wymienionych obciążeń.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu Wniosku:

 • dokumentacja oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na podstawie
  szczegółowego chronometrażu czynności wykonywanych podczas całej zmiany roboczej oraz
  prognoza ograniczenia obciążenia
 • deklaracja zatrudnienia pracownika etatowego przez cały okres trwałości projektu
  posiadającego up

24. Zakup specjalistycznych stołów ze zmiennym/regulowanym położeniem blatu (np.: tapicerskich, spawalniczych) oraz wyposażenia stanowisk pracy ograniczających obciążenie statyczne układu mięśniowo-szkieletowego poprzez umożliwienie wykonywania pracy fizycznej w pozycji naprzemiennie stojącej i siedzącej podwyższonej lub w pozycji stojącej z podparciem, z zachowaniem dobrej stabilności postawy.

Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 30.000 zł.

Nie podlegają dofinansowaniu krzesła i stoły i inne wyposażenie biurowe, stoły będące częścią linii
produkcyjnych, podnośniki magazynowe, konstrukcje i regały magazynowe.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu Wniosku:

 • dokumentacja oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na podstawie
  szczegółowego chronometrażu (minimum 6 pozycji) czynności wykonywanych podczas całej zmiany
  roboczej wraz z dokumentacją zdjęciową każdej z czynności wymienionych w chronometrażu
  i szczegółowym opisem pozycji ciała pracownika oraz prognoza ograniczenia obciążenia układu
  mięśniowo-szkieletowego

25. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne, np.: urządzenia do dezynfekcji i sterylizacji, wentylacja z zastosowaniem filtrów HEPA, komory laminarne, natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, urządzenia do bezpiecznego magazynowania i przechowywania niebezpiecznych czynników biologicznych.

26. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne, np.: dygestoria, wyciągi, elementy hermetyzacji procesów technologicznych (z wyłączeniem kompletnych maszyn i urządzeń), urządzenia do bezpiecznego magazynowania i przechowywania substancji chemicznych (np.: bezpieczne szafy, kontenerymagazyny chemiczne izolowane), natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, bezpieczne pojemniki.

27. Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu ewakuacyjnego, sprzętu do pracy w tzw. „dostępie linowym”. Dofinansowanie wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników, pod warunkiem przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentacji właściwego doboru środków ochrony indywidualnej. Nie podlega dofinansowaniu sprzęt roboczy (np.: odzież, rękawice, obuwie, itp.), narzędzia pracy, sprzęt pomocniczy (np.: worki, skrzynie, radiotelefony).

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu Wniosku:

 • dokumentacja przeprowadzonego doboru środków ochrony indywidualnej

Katalog działań doradczych

1. Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i udokumentowana ocena ryzyka zawodowego
związanego z tymi zagrożeniami.
2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak:
1) czynniki chemiczne i pyły;
2) czynniki biologiczne;
3) czynniki fizyczne: hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie
elektromagnetyczne, pole elektrostatyczne, elektryczność statyczna, promieniowanie
jonizujące, promieniowanie optyczne (np.: podczerwone, widzialne i nadfioletowe),
mikroklimat, itp.;
4) czynniki uciążliwe (np.: oświetlenie elektryczne, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym
dynamicznym i/lub statycznym, monotypia).

Zadzwoń teraz